SDG Là Gì? 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Của Liên Hợp Quốc

SDG (Sustainable Development Goals) là một chuỗi mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc thiết lập nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu. SDG được chính thức thông qua vào năm 2015 trong Khung chương trình phát triển bền vững đến năm 2030, được gọi là “2030 Agenda for Sustainable Development”. SDG thay thế cho Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals – MDGs) mà Liên Hợp Quốc đã thiết lập vào năm 2000.

Hoàn cảnh ra đời SDG:

MDGs đã tập trung vào một số mục tiêu cơ bản về giảm nghèo, giáo dục và sức khỏe, nhưng đã bỏ qua nhiều khía cạnh khác của phát triển bền vững như bình đẳng giới, tài chính bền vững, bảo vệ môi trường, và hòa bình.
SDG được phát triển sau một quá trình tư vấn rộng rãi và tham gia của các quốc gia, tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan. Nó được thiết lập trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, tăng cường sự bất bình đẳng và cần thiết phải xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ tương lai.

Nội dung của SDG:

Nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững là gì?

17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015 được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu, nhằm hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo mọi người dân được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

Tại Việt Nam, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể. Sau đó, Quyết định số 681/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã được ban hành ngày 04/6/2019. Gần đây nhất là Nghị quyết Về phát triển bền vững (Nghị quyết số 136/NQ-CP), được ban hành ngày 25/9/2020.

Nội dung cụ thể của 17 mục tiêu phát triển bền vững:

Ý nghĩa của SDG: SDG có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn các quốc gia và tổ chức trên toàn thế giới trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Chúng giúp tạo ra một khuôn khổ chung để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và sự kết nối toàn cầu. SDG cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác giữa các mục tiêu khác nhau và thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế và quốc gia để đạt được mục tiêu này.

Công ty Synce và 17 mục tiêu phát triển bền vững:

Hướng đến sự phát triển bền vững và tầm nhìn Việt Nam hùng cường 2045, Synce đã và đang theo đuổi những giá trị theo phương hướng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc với các Mục tiêu 1-3-4-5-8-12-17.

  • Loại bỏ nghèo đói (SDG 1): Công ty Synce đặt sứ mệnh giúp xóa bỏ cảnh nghèo đói, tạo cơ hội cho những người có thu nhập thấp và thúc đẩy phát triển xã hội.
  • Đảm bảo sức khỏe cho mọi người (SDG 3): Sức khỏe là tài sản quý báu. Công ty đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh và hỗ trợ các chương trình về sức khỏe và phòng ngừa.
  • Đảm bảo giáo dục chất lượng và bình đẳng (SDG 4): Công ty Synce tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục chất lượng và bình đẳng, thông qua việc đào tạo và hỗ trợ cộng đồng.
  • Thúc đẩy bình đẳng giới (SDG 5): Công ty tạo môi trường làm việc công bằng và thúc đẩy bình đẳng giới trong cơ hội nghề nghiệp.
  • Thúc đẩy tạo việc làm và tăng cường tạo giá trị (SDG 8): Công ty tạo cơ hội làm việc cho cộng đồng và đóng góp vào phát triển kinh tế.
  • Tiêu dùng và sản xuất bền vững (SDG 12): Synce thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, giảm lượng rác thải và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.
  • Tăng cường các đối tác toàn cầu (SDG 17): Công ty hợp tác với các đối tác quốc tế và địa phương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
5/5 - (2 bình chọn bình chọn)
09777 42 938
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon